โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายแสวง เปี่ยมบริบูรณ์
ประธานสภา
 
นายราคิน เลิศนิรันดร
รองประธานสภา
 
นายภูริภาคย์ อกอุ่น
เลขานุการสภา

 
นายเสน่ห์ ใจดี
สมาชิก อบต. ม.1
 
นายสำราญ สุรเดช
สมาชิก อบต.ม.1
 
นายฉัตรชัย เจริญสันต์
สมาชิก อบต.ม.2
 
นายราคิน เลิศนิรันดร
สมาชิก อบต.ม.2
 
นายสุวรรณ ใจตรง
สมาชิก อบต.ม.3
 
นายฉลอง มุ่งพังกลาง
สมาชิก อบต.ม.3
 
นายอรุณ โพธิ์ระหงส์
สมาชิก อบต.ม.4
 
นายวรินทร์ มิตรวงษา
สมาชิก อบต.ม.4
 
นางชลดา เฉลิมทอง
สมาชิก อบต.ม.5
 
นายประเสริฐ แช่มทะเพรียว
สมาชิก อบต.ม.5
 
นายสามารถ กังวานโอฬารกุล
สมาชิก อบต.ม.6
 
นางสมโภช เทพวงศ์
สมาชิก อบต.ม.6
 
นายเฉลิม สิทธิโชติ
สมาชิก อบต.ม.7
 
นายสด พังขุนทด
สมาชิก อบต.ม.7
 
นายนิวัตร บุรีรัมย์
สมาชิก อบต.ม.8
 
นางพาฝัน สิริภิญโญกานต์
สมาชิก อบต.ม.8
 
นางสาววนาลี ทองคำมี
สมาชิก อบต.ม.9
 
นายดวง ศรีสูงเนิน
สมาชิก อบต.ม.9
 
นายแสวง เปี่ยมบริบูรณ์
สมาชิก อบต.ม.10
 
นายชูชาติ มงคลพร
สมาชิก อบต.ม.10
 
นายวสันต์ จาบจันทึก
สมาชิก อบต.ม.11
 
นายวิสิทธิ์ หวังซอกลาง
สมาชิก อบต.ม.11


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology