หัวข้อ
วันที่
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กม.1 ธนะรัชต์-สีมามงคล (ช่วงไท... 29-01-2021
     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) 29-01-2021
     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) 29-01-2021
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกปี2563 01-06-2020
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กม.1 ธนะรัชต์-สีมามงคล (ช่วงโรงฟักไข... 22-03-2020
     โครงการพาสปอร์ตเขาใหญ่หุบเขาแห่งความสุข 03-02-2020
     ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 28-01-2020
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริห... 21-11-2019
     รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2562 15-10-2019
     ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16-08-2019
     จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 15-08-2019
     จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบตามโครงการของ อบต.หนองน้ำแดง จำนวน 12 โครงการ 01-07-2019
     ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.11 บ้านมอกระหาด (ซอยบ้านผู้ช่วยพัน) 04-06-2019
     เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.11 บ้านมอกระหาด (ซอยบ้านผู้ช่วยพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 04-06-2019
     จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบจำนวน 18 โครงการ 24-05-2019
     ประกาศจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบตามโครงการของ อบต.หนองน้ำแดง 16-05-2019
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.11 บ้านมอกระหาด (ซอยผู้ช่วยพัน) 01-05-2019
     จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างแบบแคบซีล CAOE SEAL หมู่ที่2 บ้านวงษ์เกษตร (กลุ่มหลังเขาช่วงกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะ... 02-04-2019
     ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารพระตำหนัก 06-02-2019
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 11-01-2019
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 02-12-2018
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 01-11-2018
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30-10-2018
     รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2561 18-10-2018
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12-10-2018
     เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรร... 10-10-2018
     รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 10-04-2018
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 12-12-2017
     การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 01-11-2017
     รายงานงบประรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10-10-2017
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02-10-2017
     ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.หนองน้ำแดง 10-08-2017
     นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 07-02-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 04-01-2017
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 18-10-2016
     รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 10-10-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2559 30-09-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างวิธีตกลงราคาครั้งที่3 27-09-2016
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 23-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างวิธีตกลงราคาครั้งที่2 03-07-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 25-11-2015
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 13-10-2015
     ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 24-06-2015
     ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 09-06-2015
     ประชาคมอาเซียน (AEC) 02-05-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 10-03-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology