นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง การบริหารงานองค์กรส่วนตำบลหนองน้ำแดง ผู้บริหารงานภายใต้นโยบายการบริหารงาน อบต. โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยเจตนารมณ์ในการพัฒนา อบต.ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทั้งในด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายสุทิน บางประสิทธิ์) ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงได้ดังนี้

 1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ให้มีความสามารถในการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการปรับปรุงสถานที่และบุคคลให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
  2. สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
  3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษานอกระบบสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
  4. สนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถพัฒนาความรู้สามารถตามความประสงค์ของทุกสาขา โดยการประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในลักษณะของการมีส่วนร่วมกลุ่มสนใจสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีการพนันของตำบลอย่างใกล้ชิด
  3. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองในการคุ้มครองรักษาและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนหมู่บ้านและชุมชน
  4. ร่วมมือกับสถานีอนามัยประจำตำบลโรงพยาบาล ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพของประชาชน และการป้องกันโรคติดต่อ
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เยาวชนการกีฬานันทนาการ ให้ประชาชนมีอุปกรณ์และสถานที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ
 3. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพให้แก่กลุ่มองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั้งในตำบล เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้ปุ๋ย ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตโดยการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การฝึกอบรมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถแก่เกษตรกรให้ทั่วถึงตำบล
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
  4. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว
 4. นโยบายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
  2. ส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดูแล อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในตำบล
 5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

  5.2 อนุลักษณ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของคนสังคมไทย

      6. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
             6.1 สนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
             ในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตน
             6.2 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยหลักคุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน
             6.3 ปรับปรุงการบริหารจัดการ ทั้งอาคาร สถานที่ บุคลากร จัดตั้งและปรับปรุงส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทันสมัย มีความคล่องตัว มีความพร้อมและสามารถรับมอบการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทันที
             6.4 ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสนับสนุนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่และพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการในทุกๆด้าน

      7.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
          7.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงให้มีความสะดวกและปลอดภัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล
          7.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
          7.3 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาในเวลากลางคืนอย่างปลอดภัย
          7.4 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการแก้ปัญหา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและการศึกษาทุกระดับ
- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
- แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

 - แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุน การพานิชยกรรมและเกษตรกรรม

 - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

- แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการประชาชน
- แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลและการเพิ่มศักยภาพองค์กร
- แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และสะพาน
- แนวทางการพัฒนาด้านติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตบริการด้านประปา

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology