สรุปผลการจัดโครงการวัยใสใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน ปี 2559

๑.รายละเอียดองค์กร/หน่วยงานของรัฐ

 

ชื่อองค์กร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง   ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน นายสุทิน  บางประสิทธิ์ 
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่ตั้งสำนักงาน  ๓๙๙ 
หมู่ที่ ๑๑ ถนนธนะรัชต์ 
ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  

โทรศัพท์  ๐๔๔-๓๖๕๔๑๓  
โทรสาร  ๐๔๔-๓๖๕๔๑๓  E-mail maideenaha@gmail.com

๒.รายละเอียดโครงการ

   ประเภทโครงการ  โครงการระยะสั้น                   (ดำเนินการไม่เกิน ๑๘๐ วัน)

         
งวดส่งรายงาน         งวดที่ ๑          งวดที่ ๒

ชื่อโครงการที่ได้รับเงินกองทุน
 โครงการวัยใสใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ  ในครอบครัวและชุมชนชุมชน

จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน
44,340 บาท  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภูวมัย 
ฆ้องดี โทรศัพท์ ๐๙๘-๒๕๔๗๘๙๘

กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในตำบลหนองน้ำแดง จำนวน 37 คน

ระยะเวลาดำเนินการ
  8 กรกฎาคม –  มิถุนายน 
๒๕๕8

การประเมิน  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการวัยใสใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ  ในครอบครัวและชุมชน  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
  / ความรู้ความเข้าใจ
/

การนำความรู้ไปใช้ (เฉลี่ย)

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

1. ด้านวิทยากร

1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

4.40

1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา

4.25

1.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม

4.18

1.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม

4.31

1.5 การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้

4.09

1.6 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

4.18

2. ด้านสถานที่
  / ระยะเวลา / อาหาร

2.1 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

4.06

2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

3.87

2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

4.00

2.4 อาหาร
  มีความเหมาะสม

3.68

 

 

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ /
  ความรู้ความเข้าใจ
/

การนำความรู้ไปใช้ (เฉลี่ย)

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ

3.1 ความรู้
  ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม

3.21

3.2 ความรู้
  ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม

4.09

4. ด้านการนำความรู้ไปใช้

4.1 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

4.18

4.2 มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

4.03

4.3 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

3.78

 

ผลที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุดลง  เช่น
การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
หรือการทำงานเป็นต้น (ถ้ามี 
โปรดระบุ)

-                
จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้าง

-                
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอให้มีการจัดตั้งชมรม  เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

-                
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการสื่อสารระหว่าวัย  และมีความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับเยาวชน

๓.ปัญหาอุปสรรค

   ปัญหาอุปสรรคในการทำงานขององค์กร (ถ้ามี)

-         
 การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง

-         
 การติดต่อประสานงาน 
ไม่ราบรื่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน

   ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ  (ถ้ามี)

-         
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

-         
การประสานงานกับหน่วยงาน
เมื่อดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ต้องทำกิจกรรมของโรงเรียน 

๔.ข้อเสนอแนะขององค์กร

-  ขอบคุณกองทุนฯที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฝังงานด้านจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้าง  โดยเฉพาะผู้สูงอายุในครอบครัว  สร้างสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว   

อัพเดทเมื่อ : 07-11-2017 09:26:21
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology