ร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ ร่วมคิดร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

     อบต.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือ ประชาชนจะต้องสุขกายและสุขใจ ดังนั้น สิ่งที่ทำให้การพัฒนาบรรลุได้นั้นจะมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีประสิทธิผลด้วย โดยยึดหลัดของความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ความเป็นธรรม ความทั่วถึงและเพียงพอมีคุณภาพและต้องดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดเศรษฐกิจที่ดีเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความเป็นปึกแผ่นขึ้นในหมู่บ้านและตำบลสืบไป ที่สำคัญจักต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คืดต้องให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับฟัง เสนอและร่วมบริหารงานกับอบต.

    กระผมในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาบรรลุผลสำเร็จได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน กระผมและพนักงานของ อบต.ทุกคน จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน อะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ความสุขกายสุขใจได้ พวกเราทุกคนพร้อมทำเต็มที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญและรายงานกิจการฉบับนี้ จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารรับทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อบต.ได้เป็นอย่างดี และขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับทาง อบต.ด้วยดีตลอดมา

 

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology