ที่ตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 91 กิโลเมตร

ขนาดพื้นที่และอาณาเขตการปกครอง
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขา มีพื้นที่ประมาณ 77.57 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 48,478.50 ไร และมีอาณาเขตติดกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลขนงพระ ตำบลปากช่อง
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหมูสี ตำบลพญาเย็น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลขนงพระ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลปากช่อง ตำบลกลางดง

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
     สภาพพื้นส่วนใหญ่ของตำบลหนองน้ำแดง เป็นที่ราบเอียงสลับกับภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ความสูงขิงภูเขาประมาณ 500-700 เมตร สำหรับทางด้านตะวันของตำบลมีลำคลองไหลผ่าน สภาพภูมิอากาศโดยส่วนใหญ่ของตำบลหนองน้ำแดง มีทั้งอากาศร้อนและหนาว มีฝนตกชุก ช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัด

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง มีเขตการปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง
หมู่ที่ 2 บ้านวงศ์เกษตร
หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง
หมู่ที่ 4 บ้านวะกะเจียว
หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะกรูด
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกะสัง
หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม
หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง
หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล
หมู่ที่ 10 บ้านคลองชัย
หมู่ที่ 11 บ้านหมอกมะหาด


ประชากร
    ประชากรปี พ.ศ.2554 ตำบลหนองน้ำแดงมีประชากรทั้งสิ้น 9,643 คน โดยแยกเป็นชาย 4,863 คน หญิง 4,780 คน จำนวนครัวเรือน รวมทั้งตำบลทั้งหมด 4,406 ครัวเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน/ครัวเรือน

1

บ้านหนองน้ำแดง

1,312

1,359

2,671

1,337

2

บ้านวงศ์เกษตร

469

447

916

486

3

บ้านเขาวง

462

391

853

249

4

บ้านวะกะเจียว

153

179

338

153

5

บ้านหนองมะกรูด

290

281

571

278

6

บ้านโป่งกะสัง

508

514

1,022

518

7

บ้านไทยเดิม

475

465

940

279

8

บ้านไทรทอง

385

371

756

523

9

บ้านธารมงคล

219

198

417

159

10

บ้านคลองชัย

180

178

358

141

11

บ้านหมอกมะหาด

404

397

801

283

 

รวม

4,863

4,780

9,643

4,406


     

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology