โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสราวุทร สายบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวอมรรัตน์ เคนผาพงศ์
นิติกร
 
นางมณีนุช บุญงอก
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวคณปพร วิลัยหล้า
บุคลากร
 
นางสายชล สิริภิญโญกานต์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
จ่าเอก ไพโรจน์ คงมีทรัพย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นางสาวจารุวรรณ ขัดสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นายนารินทร์ ขันธวุฒุ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายปรัชญา วรปัญญา
นักการภารโรง
 
นายณรงค์ พุ่มพวง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอาทิตย์ แดงจันทึก
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวธนพร สุทธิมานนท์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายอนุชาติ เกษวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายนิยุทธ์ สมรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายปัญญาพล เจริญสันต์
พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology