โครงสร้างองค์กร
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.นลเรศ ดัดอรุณตระกูล
หัวหน้าส่วนโยธา
 
นายมนต์ชัย สารสูงเนิน
นายช่างเขียนแบบ
 
นายประเสริฐ ภิรมยา
นายช่างโยธา
 
นายวสันต์ คนสนิท
นายช่างโยธา
 
นางสาวนชกร สงครามยศ
ผู้ช่วยจนท.ธุรการ
 
นางสาวพนิดา เขียนบรรดิษฐ์
ผู้ช่วยจนท.ธุรการ
 
นายอนุสรณ์ กันตะวงศ์
ผู้ช่วยจนท.ธุรการ
 
นายนภดล กุยแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
นายธีระวัติ คำปูน
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุรไชย เพ็ชรสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
 
นายนิรันดร์ เสกสรรค์
พนักงานทั่วไป
 
นายบุญกล้า สังข์ทอง
พนักงานทั่วไป
 
นายปัญญา แก้วอนุกูล
พนักงานทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology