โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสามารถ กังวานโอฬารกุล
ประธานสภา
 
นายฉลอง มุ่งพังกลาง
รองประธานสภา
 
นายคะเชนทร์ ใยสุ่น
เลขาสภา

 
นายเอนก เลิศแก้วศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 1
 
นายฉัตรชัย เจริญสันต์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
 
นางสาวดวงรัตน์ สีห์ผักแว่น
ส.อบต.หมู่ที่ 4
 
นายพนม เจิมจอหอ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
 
นายสด พังขุนทด
ส.อบต. หมู่ที่ 7
 
นายกิตติ ชินจันทึก
ส.อบต. หมู่ที่ 8
 
นางสาววนาลี ทองคำมี
ส.อบต. หมู่ที่ 9
 
นายวสันต์ จาบจันทึก
ส.อบต. หมู่ที่ 11

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology