ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จึงได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
    1.ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน
    2.ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดู ค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองหรือจะขอให้เจ้าที่ประจำศูนย์ช่วยแนะนำค้นหาให้ก็ได้
    3.หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้สำเนาหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคำรับรองความถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่องค์การส่วนตำบลหนองน้ำแดง     
        กำหนดหรือเขียนขึ้นเองโดยระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
ในการนี้ ผู้ขอสำเนาต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
     4.หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะส่งคำขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณาดำเนินการต่อไป
     5. กำหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร
         5.1 การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดระยะเวลาภายในวันทำการที่มีคำขอนั้น
         5.2 การให้บริการสำเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้กำหนดระยะเวลาภายในวันทำการที่ขอหรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน
         5.3 ในกรณีข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมสำเนาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จะแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน 15 วัน ว่าจะให้มารับข้อมูล ข่าวสารได้ในวันที่เท่าใด

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology