คำแถลงนโยบายของนายคำรณ กนกชัชวาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่ 10 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
*****************************

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายคำรณ
กนกชัชวาล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 ข้าพเจ้า นายคำรณ กนกชัชวาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงแห่งนี้
โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ให้บรรลุถึงภารกิจ
อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา

ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตำบลหนองน้ำแดง ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ตำบลหนองน้ำแดง มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทำมาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตดังกล่าวมีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้ กระผม จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตำบลหนองน้ำแดง เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

-2-

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่างๆ

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
๓.2 ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.3 ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
๓.4 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึง ทุกครัวเรือน

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.1 จัดให้มียานพาหนะในการบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน เช่นรถกู้ชีพ EMS เพื่อบริการรับส่งและช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย
๔.2 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
๔.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

-3-
๔.4 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ การสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
๔.5 จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
๔.6 เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด
๔.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ
๔.9 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๕.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล
๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลหนองน้ำแดงสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น
๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน
และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก ธรรมาภิบาล ๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
-4-
๖.๓ สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน
๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๖.๖ ในมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน
ข้าพเจ้า นายคำรณ กนกชัชวาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงเป็นสำคัญ

--------------------------

ขอแสดงความนับถือ


นายคำรณ กนกชัชวาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
10 มกราคม 2565

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology