การชำระภาษีบำรุงท้องที่

   ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
    - นำโฉนด,นส.3 ก. ฯลฯ ที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารตำบลหนองน้ำแดง นำมายื่นต่อ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ของ อบต.
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    - สำเนาทะเบียนบ้าน
   อัตราการชำระภาษี ที่ดินปลูกพืชล้มลุก ไร่ละ 4 บาท ที่ดินปลูกพืชยืนต้น ไร่ละ 8 บาท ที่ดินว่างเปล่าไร่ละ 16 บาท
   เฉพาะพื้นที่ปลูกอาศัยจะได้รับลดหย่อนไม่เกิน 4 ไร่
   หลังจากเดือน เมษายน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 24 ต่อปี
     1. หากเจ้าของที่ดิน ยื่น หรือ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตาม มาตรา 45 ภายในกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 หรือร้อยละ 5 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสีย
     2. หากเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ไม่ถูกต้อง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของ จำนวนเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม
     3. เจ้าของที่ดินชี้เขตแจ้งจำนวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่ลดน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

*** หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอวที่ดิน เช่น ขาย,โอนมรดก ให้ผู้ขาย-ซื้อ, ผู้รับโอนมรดกต้องแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

    1.ร้านจำหน่ายของชำ
    2.โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ที่ประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ)
    3.กิจการบ้านเช่า
    4.โรงสี
    5.ร้านประกอบกิจการ อื่นๆ เช่น โรงซ่อมรถ โรงกลึง โรงเชื่อม โรงเคาะพ่นสีรถ และร้านปะเชื่อมยาง เป็นต้น

     ต้องทำอย่างไรเมื่อจะต้องเสียภาษี
    1.ต้องรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อรับการประเมิน ได้ภายในเดือน มกราคมและยื่นแบบภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
    2.ชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ตั้งแต่เดือน มกราคม-เดือนเมษายน ของทุกปี
    3.หากชำระภาษีเกิน 30 วัน นับถัดจากวัด ที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน ต้องชำระเงินเพิ่ม
 

การชำระภาษีป้าย

   1. ระยะการจัดภาษีป้ายประจำปี (1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี)
   2. เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย หรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฏหมาย มายื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับป้าย(แบบ ภ.ป.1)
   3. การประเมินภาษีป้าย
      3.1 ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
      3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือ ปนกับภาพและ/หรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 เซนติเมตร
      3.3 ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
           (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
           (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ ทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำหว่าอักษรต่างประเทศ
      3.4 ป้ายตามข้อ 3.1,3.2หรือ3.3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ200 บาท (อัตราขั้นต่ำ)
    4. การชำระภาษีป้าย
      4.1 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ต้องชำระค่าภาษีป้าย ตามที่เจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 15 วัน
    5.การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ชำระภาษีป้ายเกินกำหนดเวลา
      5.1 การเรียกเงินเพิ่มจากผู้ชำระภาษีป้ายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มละ 10 ของเงินที่ต้องเสียภาษี เว้นแต่มายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ให้เสียเงินเพิ่มร้อนละ 5
      5.2 ยื่นแบบแสดงรายการป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีป้ายน้อยกว่าที่ควรเป็น ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ10 ของภาษีที่ต้องประเมินเพิ่ม เว้นแต่เจ้าของป้ายมาแก้ไขรายการเองก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมิน
      5.3 ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เสษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน แต่ไม่นำเอาเงินเพิ่มตามข้อ 1 และข้อ2 ข้างตนมาคำนวณเงินเพิ่มซ้ำ

การขออนุญาติก่อสร้าง

   1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมแบบแปลนจำนวน 3 ชุด
   2. หลักฐานอื่นที่ต้องนำไปยื่นประกอบกับแบบแปลน มีดังนี้
       - คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอากคาร ตามแบบ ข.1 พร้อมการกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน จำนวน 1 ชุด
       - แผนผังแบบแปลนการก่อสร้างและรายการก่อสร้างจำนวน 3 ชุด
       - การก่อสร้างในที่ดินของตนเองจะต้องมีสำเนาภาพถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ก. หรือ ส.ค.1) ซึ่งเจ้าของที่ดินเป็นผู้รับรองภาพถ่ายถูกต้องทุกด้านจำนวน 1 ชุด
       - การก่อสร้างในที่ดินของบุคคลอื่น จะต้องมีหลักฐานการยินยอมอนุญาตให้ก่อสร้างจากเจ้าของที่ดินมาแสดงโดยระบุขนาดขอบเขตของที่ดินยินยอมให้ จำนวน 1 ชุด
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
       - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1ชุด
       - การปลูกสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารที่ก่อสร้าง ด้วยวัตถุถาวรทนไฟเป็นส่วนใหญ่ จะต้องมีรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จำนวน 1 ชุด
       - ถ้าเป็นอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมอาคาร พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2545 จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรมมควบคุม จำนวน 1 ชุด
       - ถ้าเป็นอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2540 จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
   3. ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของอาคาร จะต้องมีหลักฐานการมอบอำนาจจากเจ้าของอาคารพร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฏหมาย (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
       - การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมให้ยื่นขออนุญาตในหลักการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนแล้วจึงนำหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป

 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ  20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  20 บาท
3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ  20 บาท
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ  20 บาท
5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ  20 บาท
6. ใบรับรอง ฉบับละ  20 บาท
 

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ  20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  20 บาท
3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ  20 บาท

*** เจ้าของอาคารผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร จะต้องก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต หากมีการแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนรูปทรง
      ขนาด ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้
*** ผู้ใด่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอากคาร พ.ศ.2522 ต้องมีความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุก หรือโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

Untitled Document

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology