ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology