ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนบริหารความต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
 - คำแถลงงบประมาณ หน้า 2 ปี 2559
 - คำสั่ง นายก มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology