ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 - 3. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 - 4. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - 5. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม))
 - 6. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 7. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
 - 8. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมฯ)
 - 9. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
 - 10. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 11. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 - 12. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - 13. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 - 14. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 - 15. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 - 16. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 - 17. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 - 18. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 19. การแจ้งขุดดิน
 - 20. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (2)
 - 21. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (1)
 - 22. การแจ้งถมดิน
 - 23. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 - 24. การรับชำระภาษีป้าย
 - 25. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - 26. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 27. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - 28. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - 29. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 30. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 31. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 32. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - 33. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
 - 34. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 - 35. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 36. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 37. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 - 38. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - 39. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - 40. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 - 41. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 - 42. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology