ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 - คำสั่ง
 - คำสั่งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 - ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - การรับเรื่องร้องทุกข์ เรือง เหตุรำคาญ
 - รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66
 - o22 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 - คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อบต.หนองน้ำแดง)
 - o24 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology