ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 - สถิติเรื่องเรียน ร้องทุกข์
 - คำสั่ง
 - สถิติร้องเรียน ร้องทุกข์ปี 62
 - สถิติการร้องเรีบน ร้องทุกข์ ปี 2563
 - คำสั่งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 - ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - สรุปผลการดำเนินการเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปี 2564
 - การตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีปิดทางเข้า ออก
 - การรับเรื่องร้องทุกข์ เรือง เหตุรำคาญ
 - สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อบต.หนองน้ำแดง)
 - รับเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการปล่อยน้ำเสียลงมาที่ดินส่วนบุคคล
 - เรื่องร้องเรียนผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดและไก่
 - สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology