ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 - แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก64
 - ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 2564
 - บันทึกแจ้งเวียน เรื่อง การทำแบบสำรวจ IIT 2565
 - แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 - โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 - ภาพโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม1
 - ภาพโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม2
 - ภาพโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม3
 - ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) ปี 2565
 - O42รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - O43รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66
 - การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานปี 2566
 - รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน (การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology