ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร อบต. หนองน้ำแดง 2561 - 2563
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
 - แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
 - รายงานการประชุมแผนพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
 - แผนบริหารงานบุคคลปี 2564
 - รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
 - ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการเข้ารับการอบรม 2565
 - รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 2565
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 1-7
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 8
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 9
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 10
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 11
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 12-13
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
 - O23 นโยบายบริหารทรัพยากรบุุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - สรุปรายงานการเข้าร่วมหลักสูตร เรียนรู้แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาฯ ปีงบประมาณ 2566
 - ผลการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการฯ 2566
 - กระบวนการ ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 - O25 (1)มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
 - มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 2
 - การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 - มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นมีลักษณะเป็นเงินรางวัลฯ
 - รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐปี 2566
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ปี 2566
 - แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Dos & Don't ปี 2566
 - การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)
 - 1.หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในปี 2566
 - 2.หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในปี 2566 (การรสรรหาและการคัดเลือกบุคคล)
 - 3.หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในปี 2566 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
 - 4.หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในปี 2566 (การพัฒนาบุคลากร)
 - 5.หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในปี 2566 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)
 - 6.หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในปี 2566 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology