ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
 - รายงานการประชุมแผนพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
 - รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
 - ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
 - การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)
 - o18-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - o19-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 - o20-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (1)
 - o20-ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (2)
 - o20-ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (3)
 - o21-คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม(1)
 - O21-แนวทางปฏิบัติ-Dos-Donts ปี 2567 และการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรม
 - o21 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ปี 2567
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567-2569)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology