ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร อบต. หนองน้ำแดง 2561 - 2563
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
 - แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
 - รายงานการประชุมแผนพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
 - แผนบริหารงานบุคคลปี 2564
 - รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
 - ผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการเข้ารับการอบรม 2565
 - รายงานผลการฝึกอบรมโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 2565
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 1-7
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 8
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 9
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 10
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 11
 - 1แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ข้อ 12-13
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology