ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนบริหารความต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
 - คำแถลงงบประมาณ หน้า 2 ปี 2559
 - คำสั่ง นายก มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน
 - กำหนดสมัยประชุมสภา ปี2564
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 - O43รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง ปี 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology