ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ภาพการประชุมสภาฯ
 - อุปกรณ์สภาฯ
 - ระเบียบสภา อบต.หนองน้ำแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ของสภา อบต.หนองน้ำแดง
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ประจำปี 2565
 - แบบขอเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology