ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุม 14/12/59
 - รายงานการประชุม 29/12/59 วิ
 - รายงานการประชุม 30/05/59
 - รายงานการประชุมวิ 08/04/59
 - รายงานการประชุมวิ 29/11/59
 - รายงานการประชุมสภา 08/06/59
 - รายงานการประชุมสภา 15/08/59
 - รายงานการประชุมสภา 17/05/59
 - รายงานการประชุมสภา 29/03/59
 - รายงานการประชุมสภา 29/08/59
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
 - ภาพการประชุมสภาฯ
 - อุปกรณ์สภาฯ
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมปี62
 - ประกาศเผยแพร่รายงานประชุมสมัย4/62
 - ประกาศเรียกประชุมสมัย 1/62
 - ประกาศเรียกประชุมสมัย 2/62
 - ประกาศเรียกประชุมสมัย 3/62
 - ประกาศเรียกประชุมสมัย 4/62
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.หนองน้ำแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - กำหนดสมัยประชุมสภา ปี2564
 - ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
 - กำหนดสมัยประชุมสภา ปี2565
 - รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565
 - หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
 - รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 - หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 - หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565
 - ระเบียบสภา อบต.หนองน้ำแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ของสภา อบต.หนองน้ำแดง
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ประจำปี 2565
 - แบบขอเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
 - กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2565
 - หนังสือเชิญประชุมสภาฯ ประจำปี 2565
 - รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1/65
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 1/65
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/65
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/65
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/65 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/65 ครั้งที่ 3
 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4/65
 - ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ปี 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology