ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงการคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต
 - โครงการคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต2
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568)
 - ส่วนที่ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568)
 - ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568)
 - ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568)
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-2566
 - o37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2566-รอบ-6-เดือน
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หนองน้ำแดง ปี 2566-2570
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 ระบบ e-PlanNACC
 - O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
 - O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology