ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - o7 แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2566-2570

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology