ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หน้าปก แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - บทนำ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 5-1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 5-2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 5-3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 5-4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 5-5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 5-6 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - ส่วนที่ 5-7 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - สรุป แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
 - คำนำ สารบัญ 2559-2561
 - ตารางบัญชีสรุป 2559-2561
 - ส่วนที่ 1 ปี 2559-2561
 - ส่วนที่ 4 ปี 2559-2561
 - ส่วนที่ 4 ปี 2559-2561
 - ส่วนที่ 5 ปี 2559-2561
 - ส่วนที่ 5 ปี 2559-2561
 - หน้าปก ปี 2559-2561
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 61-64
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 61-64
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 61-64
 - แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565
 - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล ปี 2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - 1.ปก รายงานผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2565
 - 2.คำนำ รายงานผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2565
 - 3.ส่วนที่-รายงานผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2565
 - 4.ส่วนที่-3รายงานผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2565
 - 5.แบบติดตามผลการดำเนินงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2565
 - 6.รูป-การติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2565
 - 7ประกาศการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology