ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
 - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
 - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ)
 - นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ)
 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 - นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 - วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology