ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ปี 2566 (คำแถลง-สารบัญ)
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ปี 2566 (ปกนอก)
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ปี 2566 (ปกใน)
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ปี 2566 (รวมเล่ม draf 1)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology