ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - รายงานสรุปผลติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ปก)
 - รายงานสรุปผลติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (บัญชีสรุปโครงการ)
 - รายงานสรุปผลติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงาน)
 - 1.ปก (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 2.คำนำ (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 3.ส่วนที่-1 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 4.ส่วนที่-3 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 6.ส่วนที่-5 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 5.แบบติดตามผลการดำเนินงาน (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 08 แผนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2567
 - o9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 - o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology