ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หน้าปก แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 - บทนำ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 - บัญชีโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 - บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 - บัญชีโครงการ ปี 2559
 - บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 - ประกาศใช้แผน ปี 2559
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน แผนดำเนินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แผนดำเนินงานปี 2561 (ปก)
 - แผนดำเนินงานปี 2561 (1)
 - แผนดำเนินงานปี 2561 (2)
 - แผนดำเนินงานปี 2561 (3)
 - แผนดำเนินงานปี 2562
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 61
 - แผนดำเนินงานปี 2562
 - ผลการดำเนินงานปี 2562
 - แผนการดำเนินงานปี 2564
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - รายงานสรุปผลติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ปก)
 - รายงานสรุปผลติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (บัญชีสรุปโครงการ)
 - รายงานสรุปผลติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ผลการดำเนินงาน)
 - 1.ปก (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 2.คำนำ (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 3.ส่วนที่-1 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 4.ส่วนที่-3 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 6.ส่วนที่-5 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)
 - 5.แบบติดตามผลการดำเนินงาน (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology