ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายกำกับดูแลองค์กร
 - ประกาศ-ข้อบังคับ-เจตนารม-แผนการดำเนินงาน
 - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม
 - นโยาบยคุณธรรมปี 61
 - นโยาบยคุณธรรมปี 61-2
 - นโยาบยคุณธรรมปี 61-3
 - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม-ประจำปีงบประมาณ-2562
 - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม-ประจำปีงบประมาณ-2563
 - แผ้นพับการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
 - แผ่นพับแนวทางการลงโทษวินัย
 - นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2564
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563
 - ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology