ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ต.ค.60
 - พ.ย.60
 - ธ.ค.60
 - ม.ค.61
 - ก.พ.61
 - มี.ค.61
 - เม.ย.61
 - เม.ย.61
 - พ.ค.61
 - มิ.ย.61
 - ก.ค.61
 - ส.ค.61
 - ก.ย.61
 - สรุปสถิติการให้บริการในเพื่อใช้ในการอุปโภค ต.ค.60-ก.ย.61
 - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-2
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-3
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-4
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-5
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-6
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-7
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-8
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-9
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-10
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-11
 - - การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภคปี งบประมาณ 2562-12
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน ม.ค. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.พ. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน มี.ค. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน เม.ย. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน เม.ย. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน พ.ค. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.ค. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน ส.ค. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.ย. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2565 เดือน ต.ค. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2565 เดือน พ.ย. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธ.ค. 2564
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2565 เดือน ม.ค. 2565
 - สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด เดือน ม.ค. 65
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2565 เดือน ก.พ. 2565
 - สถติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ปีงบประมาณ 2565 เดือน มี.ค. 2565
 - สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65
 - สถิติการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ต.ค. 65 มี.ค.66
 - สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบเดือน ต.ค.65-มี.ค.66

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology