ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางยก พ.ศ.๒๕๒๑)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ อปท.ฯ(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓)
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology