ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 - คำสั่ง นายก มอบอำนาจให้รองนายก ปฏิบัติราชการแทน
 - คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology