ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 - การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 - มาตรการ/แนวทางประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
 - การรายงานการดำเนินการเพื่อดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 - o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน 2567 (1)
 - o31การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: saraban_06302109@dla.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology