ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
 - ข้อบัญญัติ ปี 2559
 - คำแถลงงบประมาณ ปี 2559
 - คำแถลงงบประมาณหน้า 3 ปี 2559
 - บันทึกหลักการและเหตุผล
 - ปกข้อบัญญัติ ปี 2559
 - รายงานประมาณการรายรับ
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 - รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 - ส่วนที่ 1
 - ส่วนที่ 2
 - ปกข้อบัญญัติ ปี 2562
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 1
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 2
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 3
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 4
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 5
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 6
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 7
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 8
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 9
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 10
 - ข้อบัญญัติ 62 ส่วนที่ 11
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่1
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 2
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 3
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 4
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 5
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 6
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 7
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 8
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 9
 - ข้อบัญญัติปี 61 ลำดับที่ 10
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 - ข้อบัญญัติ งปม.พ.ศ. 2566
 - ข้อบัญญัติ งปม.พ.ศ. 2566
 - ข้อบัญญัติ งปม.พ.ศ. 2566
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

399 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-000990
สายตรงผู้บริหาร : 064-8302913
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) : 082-9039500
E-Mail: admin@nongnumdeang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology